9MYWTKCLH47XGH

นโยบายการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน

    เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริตทาง ซาวน์สกรีน   จะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่ จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

การดำเนินการเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน

ซาวน์สกรีน  จะเป็นผู้พิจารณาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับทันที และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่อง ที่ได้รับ การร้องเรียนและดำเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสม  ซาวน์สกรีน  จะติดตามผลความคืบหน้าเป็นระยะ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะแจ้งผลการดำเนินงานภายในระยะเวลาที่เหมาะสมให้ แก่ผู้ร้องเรียนทราบ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

      ผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะร้องเรียน พร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งมายัง ซาวน์สกรีน  ได้ 3 ช่องทาง คือ

 • ช่องทางที่ 1 ติดต่อผ่านทางหน้าเว็ปไซต์ โดยกรอกรายละเอียดแจ้งเรื่องได้ในหน้า ติดต่อเรา 
 • ช่องทางที่ 2 จดหมายทาง E-mail Address : soundscreenth@gmail.com
 • ช่องทางที่ 3 ติดต่อผ่านเบอร์โทร  06 1743 9656

ช่องทางการระงับข้อพิพาทโดยกลไกภายนอก

        หากกระบวนการแก้ไขข้อพิพาทโดยผู้ประกอบการไม่เป็นที่พอใจของลูกค้า ลูกค้าสามารถใช้ช่องทางภายนอกที่ลูกค้าสามารถดำเนินการระงับข้อพิพาทได้ โดยติดต่อมายัง

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทร. 0-2547-5960 โทรสาร. 0-2547-5973 (กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์)

อีเมล : e-commerce@dbd.go.th

นโยบายต่างๆ

 • การรับประกันสินค้า
  าให้ใหม่ในกรณีที่สินค้ามีการชำรุด โดยมีเงื่อนไขการรับประกันสินค้าดังนี้ 1 สินค้าที่รับเปลี่ยนจะต้องเ...
 • นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล
  นโยบายความเป็นส่วนตัว เมื่อคุณเข้าชมและดำเนินการใด ๆ กับเว็บไซต์ของเรา หรือสื่อสารหรือติดต่อเรา เราอ...
 • นโยบายการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน
  เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริตทาง ซาวน์สกรีน จะปกปิ...
 • นโยบายความปลอดภัย
  เว็บไซต์ Soundscreen.co.thได้ เล็งเห็นถึงความสำคัญของความมั่นคงปลอดภัย (Security) ของลูกค้าที่เข้ามา...
Visitors: 981,170