9MYWTKCLH47XGH

นโยบายความปลอดภัย

เว็บไซต์ Soundscreen.co.th  ได้ เล็งเห็นถึงความสำคัญของความมั่นคงปลอดภัย (Security) ของลูกค้าที่เข้ามาทำธุรกรรมซื้อสินค้ากับบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติสำหรับความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ ที่ได้ดำเนินการในปัจจุบัน ดังต่อไปนี้ 
 1. บริษัทฯ ได้คำนึงถึงการดำเนินงานด้านคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และสัญญาว่าจ้างบริษัทภายนอก (Outsourcing Contract) ที่สอดคล้องกับข้อกำหนดตามกฎหมาย
 2. บริษัทฯ ได้กำหนดสิทธิของการเข้าถึงข้อมูลบนระบบงานของเว็บไซต์ให้กับพนักงานของบริษัท อย่างชัดเจน
 3. บริษัทฯ ได้ใช้ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส และได้มีการอัพเดทซอฟต์แวร์อย่างสม่ำเสมอ โดยใช้ NOD ESET32 smart security เวอร์ชั่นล่าสุด  โดยมีความถี่ในการอัพเดทอย่างน้อยทุก 24 ชั่วโมง 
 4. บริษัทฯ ได้ทำการแสกนไวรัสในระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่ใช้จัดเก็บข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ
 5. บริษัทฯ ได้ทำการสำรองข้อมูลและซอฟต์แวร์ที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ
 6. บริษัทฯ ได้ใช้ระบบ Firewall เพื่อความมั่นคงปลอดภัยทางเครือข่าย ยีห้อ  NOD ESET32 smart security เวอร์ชั่นล่าสุด
 7. บริษัทฯ ได้ทำการอัพเดทเทคโนโลยีความมั่นคงปลอดภัยและการยืนยันตัวตนอย่างสม่ำเสมอ
 8. ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของ เว็บไซต์บริษัทฯ ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ เฉพาะที่บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ดูแลความมั่นคงปลอดภัยของระบบ ที่ soundscreenth@gmail.com   หรือ โทรศัพท์ 061 743 9656

นโยบายต่างๆ

 • การรับประกันสินค้า
  าให้ใหม่ในกรณีที่สินค้ามีการชำรุด โดยมีเงื่อนไขการรับประกันสินค้าดังนี้ 1 สินค้าที่รับเปลี่ยนจะต้องเ...
 • นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล
  นโยบายความเป็นส่วนตัว เมื่อคุณเข้าชมและดำเนินการใด ๆ กับเว็บไซต์ของเรา หรือสื่อสารหรือติดต่อเรา เราอ...
 • นโยบายการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน
  เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริตทาง ซาวน์สกรีน จะปกปิ...
 • นโยบายความปลอดภัย
  เว็บไซต์ Soundscreen.co.thได้ เล็งเห็นถึงความสำคัญของความมั่นคงปลอดภัย (Security) ของลูกค้าที่เข้ามา...
Visitors: 981,173